19. ročník studentské soutěže - akademický rok 2013/2014

Zadání:

SM(ART) HOUSE
Dom umení v bratislavskej prieluke

Motto:

„Smart“ znamená inteligentný, moderný, vkusný, elegantný, bystrý, pohotový, obratný, čistý, provokujúci, drzý, životaschopný.....

......presne taký bude (tieto vlastnosti bude mať) SM(ART)HOUSE alias Dom umení

Vítězové 19. ročníku VŠ soutěže

1. cena 2. cena 3. cena


Autor: Bc. Lukáš Rešutík

Stavebná fakulta STU, Bratislava
vedoucí práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Ing. Terézia Miklóšiová, PhD.

Projekt zde...


Autoři: Bc. Jakub Lenart, Bc. Ján Olexík, Bc. Matúš Gibala


Fakulta umění TU, Košice
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Ing. arch. Martin Drahovský

Projekt zde...


Autor: Ivana Čobejová

Fakulta architektúry STU Bratislava

Projekt zde...

 • Zadání
 • Download
 • Fotogalerie projektů
 • Zasedání poroty

Genéza názvu SM(ART) HOUSE

Slovo vzniklo spojením dvoch významov – ART a SMART. V názve sa ponúka ešte jedna vsuvka, a síce SMall(ART) HOUSE. Ale o tom už ďalšie vysvetlenia:

Prečo SMall ART HOUSE ?
Malý dom umení v prieluke netradične malých rozmerov (S)mall a (M)iddle
Dom múzických umení = House for performing arts:
tanec, balet, spev, divadlo jedného herca, besedy s umelcami, čítačky, alternatívne javiskové formy a multimediálne „performance“
Inšpiratívne miesto pre všetkých ľudí mladých duchom

Prečo SMART HOUSE ?
Dom úsporný zaobchádzaním s energiami, inteligentný, efektívny, skrátka „smart“ v narábaní s dispozíciou, orientáciou na svetové strany, s materiálovým aj konštrukčným riešením, technológiami, úsporný v stavbe aj počas prevádzky

Lokalita

Župné námestie, Bratislava -Staré mesto, blok 14 na území mestskej pamiatkovej rezervácie. Prieluka je v priamom kontakte na Michalskú (Vodnú) priekopu, rozdelenú mostom z obdobia polovice 17. storočia(úpravy v 18. a 19.st.) na dve polovice. V jednej časti je letná čitáreň U červeného raka, ktorá je zatiaľ prístupná len cez barokový dom postavený do barbakánu. Druhá časť priekopy siaha až k Domu novinárov na Župnom námestí v tesnej blízkosti riešenej prieluky. Verejnosti je prístupná len čiastočne.

Zeleň Michalskej priekopy je národná kultúrna pamiatka.

V bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú architektonicky významné objekty - pamiatkovo chránený Dom služby Baťa („Veľký Baťa“ ) od architekta Vladimíra Karfíka a bývalá budova Obchodnej komory, neskôr Dom novinárov (sídlo Syndikátu novinárov) od architekta Emila Belluša.

Pozemok
Plocha 82,71 m²
Rozmer 8 x 12 x 30m

Obmedzenia - limity zadania
Pozostatky bývalého stredovekého opevnenia v priestore Michalskej priekopy Pozemok minimálnych rozmerov Náročné svetlotechnické pomery Odporúčaný počet podlaží nového objektu: 2 podzemné podlažia siahajúce do priekopy a 4-5 nadzemných podlaží Parter musí umožňovať sprístupnenie priekopy verejnosti.

Úloha

 • Návrh objektu v prieluke na Župnom námestí – SM(ART) HOUSE
 • Návrh nového komunikačného a orientačného bodu v kontaktnej polohe na bývalý obchodný dom „Baťa“ a letnú čitáreň U červeného raka
 • Urbanistické riešenie celej Michalskej (Vodnej) priekopy - jej sprístupnenie verejnosti, za účelom vytvorenia nového bratislavského verejného priestoru (bude mať minimálne tri vstupné body: cez parter SM(ART) HOUSE na Župnom námestí, novo navrhnutým komunikačným jadrom vedľa bývalého domu „Baťa“ a jestvujúcim vstupom cez Dom Novinárov na Župnom námestí

Dispozičné riešenie - stavebný program SM(ART) HOUSE

Parter 1PP a 2PP
Komunikačné prepojenie zo Župného námestia do Michalskej priekopy
Reštaurácia_bar_kaviareň_pub (varianty
Prezentácia stredovekého opevnenia

2 NP – 5 NP
Multifunkčné priestory pre prezentáciu múzických umení : tanec, balet, spev, divadlo jedného herca, besedy s umelcami, čítačky, alternatívne javiskové formy a multimediálne „performance“ s možnosťou otvorenia priestorov a presvetlenia svetlíkom cez viacero podlaží, s rôznymi možnosťami umiestnenia schodiska.

Priľahlú priekopu je možné využiť tiež pre prezentáciu umení alebo ako terasu k reštaurácii.

Panoráma Župného námestia riešená prieluka s priehľadom na Michalskú vežu

(foto Mária Holčeková)

Mapa riešeného územia

Myšlienka na záver:

„Je to právě kultura, která v jednom případě „povolí“ násilnosti, v jiném naopak vede lidi ke spolupráci a hledání východiska“ (Vladimír Kokolia)

Hľadajme reálne východiská, inovatívne riešenia, provokujme k diskusii ale nepovoľme „násilnosti“ v architektonickom riešení!

Ing. arch. Ľuba Selcová, PhD. odborný garant súťaže

Mediální partneři - CZ

Mediální partneři - SK

Stáhněte si:

Podklady pro Studentskou soutěž stahujte zde...

Dokumenty obsažené v ZIP souboru:

 • Aktualizováno 01/2014 - Program PHVPSK - orientační výpočet energeticky pasivního domu 2002 pro MS Excel 7.0 a vyšší verze.
 • tabulka Regulace funkčního využití ploch
 • dokument Zásady ochrany pro vybrané sektory památkové rezervace Bratislava
 • textový a obrazový záznam archivní dokumentace o sousedících objektech
 • prednáška PhDr. Štefana Holčíka
 • Interaktivní 3D pdf soubor výřezu digitálního modelu města
 • 3D vektorový model terénu
 • 3D vektorový model budov vo formátech *.skp *.dwg, *.3ds,
 • Digitálna ortofotomapa v rozlišení 10cm/pixel
 • Dokument - tabulka Regulace funkčního využití ploch
 • Dokument - Zásady ochrany pro vybrané sektory památkové rezervace Bratislava

Přístupné pouze registrovaným účastníkům. Registrovaný účastník dostane e-mailem heslo pro rozbalení ZIP souboru.

Soutěžní podmínky zde...

Anotace soutěže zde...

Download

Materials for Student competition here...

Documents included in ZIP file:

 • Updated 01/2014: - PHVPSK Program - approximate calculation of passive energy house 2002 for MS Excel 7.0 and higher versions.
 • Table - Regulation of functional land use
 • Principles of protection for selected sectors of Conservation Area in Bratislava
 • Text and image recording of archival documentation adjacent objects
 • Lecture of Phdr. Stephen Holčík
 • Interactive 3D PDF file - Cut digital model of the city
 • 3D vector model of the field
 • 3D vector model of the Buildings - *.skp *.dwg, *.3ds,
 • Digital orthophotomap in resolution 10cm/pixel
 • Document - Table control term land use
 • Document - Privacy for selected sectors conservation area Bratislava

To registered participants. Registered participants receive e-mail with password to read ZIP file.


Student competition 2013 Rules here...

Anotation od Student competition here...