Akustika

V kapitole Obvodové zdivo jsou uvedeny typy konstrucí a normové požadavky. V tabulce najdete řešení Xella pro jednovstvé kostrukce obvodových stěn.

 • Požadované normy

  Tabulka 2 - Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov

  Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06:00 h - 22:00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq, 2m, dB **)

  <50
  >50 >55 >60 >65 >70 >75
  <55 <60 <65 <70 <75 <80
  Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.) 30 30 30 33 38 43 48
  Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43
  Nemocniční pokoje 30 30 30 33 38 43 (48)
  Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční době 22:00 h - 06:00 h ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq, 2m, dB

  <40
  >40 >45 >50 >55 >60 >65
  <45 <50 <55 <60 <65 <70
  Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách (koleje, internáty apod.) 30 30 30 33 38 43 48
  Pokoje v hotelech a penzionech 30 30 30 30 33 38 43
  Nemocniční pokoje 30 30 33 38 43 48 (53)
  Druh chráněného vnitřního prostoru Ekvivalentní hladina akustického tlaku po dobu užívání ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq, 2m, dB **)

  <50
  >50 >55 >60 >65 >70 >75
  <55 <60 <65 <70 <75 <80
  Operační sály 30 30 30 33 38 43 (48)
  Lékařské vyšetrovny, ordinace 30 30 33 38 43 48 (53)
  Přednáškové síně, učebny, pobytové místnosti škol, jeslí, MŠ 30 30 30 30 33 38 (43)
  Společenské a jednací místnosti, kanceláře a pracovny 30 30 30 33 38

  *Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené z veličin v třetinooktávových pásmech definovaných v ČSN EN ISO 140-5.
  **Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k 6.6.3 ČSN EN ISO 140-5, zaokrouhlená na celé číslo. ( +xy,5 se zaokrouhlí na xy + 1; další podrobnosti viz ČSN ISO 31-0.)

  VYSVĚTLIVKY

  1) Požadavek se vztahuje pouze na starou, zejména panelovou výstavbu, pokud neumožňuje dodatečná zvukové izolační opatření.
  2) Platí pro vstupní dveře z chodby do předsíně (vstupní haly) bytu, je-li chráněný prostor místností oddělen dalšími dveřmi.
  3) Platí pro vstupní dveře z chodby přímo do chráněné obytné místnosti bytu.
  4) Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. V prokázaných případech, kdy zařízení nebude zdrojem hluku a vibrací, lze požadavky snížit o 5 dB. V opodstatněných případech se doporučuje provést předběžné posouzení pomocí akustické studie.
  5) Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. Místnosti s provozním hlukem s dominantním obsahem nízkých kmitočtů nebo s tónovými složkami (např. hlučné strojovny, diskotéky apod.) se zásadně nedoporučuje situovat do blízkosti bytových jednotek. Zejména přenos nízkých kmitočtů nelze v běžných obytných budovách účinně omezit. V odůvodněných případech je nezbytné provést posouzení pomocí akustické studie. Provozovny s hlukem Umax> 95 dB se nemají umisťovat do obytných budov.
  6) Platí pro spojovací dveře mezi samostatnými ubytovacími jednotkami (např. dvojité nebo zádveří).
  7) Platí pro vstupní dveře, je-li chráněný prostor oddělen předsíní nebo zádveřím s dalšími dveřmi.
  8) U stěn s prosklenými částmi, přes které je nutný vizuální kontakt lze požadavek snížit o 5 dB a u celoplošných zasklení až o 10 dB (např. operační sály, JIP).
  9) Vzhledem k možnému přenosu nízkých kmitočtů mohou být nutná další opatření. Situace obvykle vyžaduje individuální posouzení.
  10) Požadavky platí rovněž mezi uvedenými pracovnami a přilehlými chodbami, popř. pomocnými prostory.

   

  POZNÁMKY

  1. Hlučné místnosti příslušenství bytu, zejména WC, koupelny a kuchyně by zásadně neměly být situovány vedle chráněných místností (např. ložnic) jiných bytů. Hlučné místnosti s technickým zařízením domu by rovněž neměly být situovány v sousedství obytných místností. Zařízení TZB musí splňovat požadavky na nejvyšší povolené emisní hodnoty akustického tlaku a vibrací, pokud jsou stanoveny v technických normách nebo předpisech, viz např. ČSN 27 4210 pro výtahy.

  2. Tabulka 1 v řádcích 2 a 8 nestanovuje explicitně požadavky na dělicí konstrukce mezi příslušenstvím cizích bytů (chodby, koupelny, WC, šatny, apod.) a v řádcích 3 až 7 mezi společnými, technickými nebo provozními prostory domu a příslušenstvím bytu. Je však požadováno, aby tyto konstrukce nebyly záměrně oslabovány a byly konstruovány stejným způsobem jako mezibytové stěny a stropy mezi obytnými místnostmi cizích bytů. Příslušenství bytu často tvoří oddělovací zóny mezi chráněnými místnostmi bytů. U místností sociálního a zdravotního vybavení, společných instalačních šachet, rozvodů VZT, světlíků, chodeb, schodišť, výtahů, technických místností apod., může docházet ke zhoršení zvukové izolace vlivem vedlejších cest šíření zvuku. Musí být proto učiněna taková technická opatření, která zabezpečí, že zvuková izolace vůči místnostem příslušenství bytu se nezhorší více než o 5 dB oproti požadavkům, které stanovuje tabulka 1 vůči obytným místnostem. To platí také např. mezi chodbou (schodištěm) domu a vstupní halou nebo chodbou bytu.

  3. V případě společné stěny s dveřmi mezi sousedícími prostory se požadavek na stěnu R'w vztahuje vždy pouze na plnou část stěny (bez dveří). Současně platí požadavek na dveře Rw, který je uveden zvlášť. Pokud je zvoleno dispoziční řešení, kdy vstupní místnost je chráněnou místností, je nutné si uvědomit, že nebude na stejném stupni ochrany jako ostatní vnitřní místnosti. V případě nepřímého sousedství přes další místnost nebo prostor (např. předsíň), se uplatní celkový obecný požadavek mezi místnostmi Dnr.w, bez ohledu na cesty přenosu zvuku.

  4. Při kontrole splnění požadavků u složené stěny na stavbě nelze běžnými postupy měřit zvlášť R'w plné části stěny a Rw dveří.
  Doporučuje se proto měřit stavební neprůzvučnost R'w celé složené stěny včetně dveří a tento výsledek porovnat s vypočteným celkovým požadavkem, který se stanoví z dílčích požadavků R’w na plnou část stěny a Rw na dveře, určené dle tabulky 1 a z velikosti jejich ploch. Celkový požadavek na složenou stěnu se vypočte podle vztahu:
  RW(i+2) =10lg(Si + S2)-10lg(S110'o,1Rw(1> +S210"°,1R,V(2))                  (3)
  kde
  Rw(i + 2) je celkový požadavek v dB na složenou stěnu s dveřmi o ploše S=S-i+S2 v m²; R'w(i) = R'w požadavek v dB na plnou část stěny dle tabulky 1, o ploše Si v m²; Rw(2) = Rw - 2 požadavek v dB na dveře dle tabulky 1, o ploše S2 v m² Plocha S2 se určí jako plocha dveřního otvoru včetně zárubně. Snížení hodnoty požadavku o 2 dB je předpokládáno vlivem vedlejších cest, při správně osazených a seřízených dveřích s funkčním těsněním a prahem.

  5. Nášlapná vrstva tvořená volně položenou podlahovinou (kobercem apod.) se nesmí používat při prokazování splnění požadavků na kročejovou neprůzvučnost. Podlahovinu lze zahrnout do hodnocení pouze v těch případech, kdy je nedílnou součástí stavby, např. lepené PVC, koberec nebo jiné speciální povrchy pevně spojené se stropní konstrukcí.

  6.Požadavky na zvukovou izolaci se přiměřeně vztahují i na obdobné situace zde neuvedené, např. pro rodinné domy s více byty.

  7. Požadavky platí ve směru šíření zvuku.

  8. Při horizontálním šíření zvuku mezi dvěma místnostmi v jednom podlaží se použijí požadavky R’Wl DnT,w pro stěny a L’n7> pro stropy.

  9. Při vertikálním nebo diagonálním šíření zvuku mezi dvěma podlažími se použijí požadavky pro stropy.

 • Dopručené řešení

  Konstrukční řešení Ytong tloušťka zdiva vzduchová neprůzvučnost R´w

  [mm] [dB]
  Theta+ P1,8-300 375 39
  Theta+ P1,8-300 500 45
  Lambda YQ P2-300 375 40
  Lambda YQ P2-300 450 44
  Lambda YQ P2-300 500* 45
  Lambda+ P2-350 375 44
  Lambda+ P2-350 450 45

  * Tvárnice 450 x 249 x 499 mm kladené kolmo na směr zdiva.