Technologické předpisy zdění

Provádění zdiva z přesných pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože

Tento pracovní postup je souhrn zásad, které je nutné nebo doporučené dodržet při výstavbě z přesných pórobetonových tvárnic Ytong a Hebel.
Zásady pro provádění svislých zděných konstrukcí jsou mj. uvedeny v normě ČSN EN 1996-2. Odkazy na ČSN a jiné zdroje jsou uvedeny v { } závorkách, např. {1}. Tvárnicí je v tomto předpisu nazýván zdicí prvek šířky alespoň 175 mm, příčkovka je zdicí prvek šířky do 150 mm.
Stěna je v tomto textu svislá zděná konstrukce tl. ≥ 175 mm z tvárnic. Stěna může být nosná, nenosná apod.. Příčkou je v tomto textu myšlena nenosná svislá zděná konstrukce tl. max. 150 mm z tzv. příčkovek. Spojka zdiva je název pro stěnovou sponu z perforované nerezové oceli rozměrů 30x0,8x300 mm.

Stavební připravenost, přejímka materiálu, podmínky pro zdění
Betonová základová konstrukce nebo konstrukce, na kterou bude zdivo prováděno, musí dostatečně vyzrálá, pevná a rovná. Na základech (deska, pasy) musí být provedena hydroizolace.
Před zahájením zdění je nutné provést kontrolu rovinnosti základu (či nosné konstrukce). Přípustná je výšková tolerance do 20 mm, větší odchylky je nutné před zděním vyrovnat.
Stavba zodpovídá za převzetí materiálu a reklamovat lze pouze nezabudované zdicí prvky. Zdicí prvky nesmí být poškozené, s rozměrovými vadami, zmrzlé a musí být čisté. Suchá maltová směs nesmí být prošlá, datum výroby a podmínky skladování jsou uvedeny na obalu. Do malt se nesmí přidávat žádná aditiva.
Zdivo lze provádět při teplotách vzduchu nad +5°C. Při použití zimní malty lze zdít i při teplotách nižších, ale ne pod 0°C. Při provádění zdiva je nutné dodržovat platné předpisy BOZP.

Manipulace a skladování na stavbě
Zdicí prvky jsou dodávány na dřevěných paletách zabalené do ochranné fólie.
Pro vykládku a manipulaci s paletami na stavbě doporučujeme použít

 • vysokozdvižný vozík s min. nosností 2 tuny, délka manipulačních vidlí 1,5 až 2,4 m
 • jeřáb
 • hydraulické rameno automobilu
 • závěs pro manipulaci s paletami

Palety se zbožím nemanipulovat pomocí vázacích lan!
Pro zachování kvality a zamezení poškození materiálu je nutné na stavbě dodržet následující zásady:

 • palety skladovat na rovných pevných nebo zpevněných odvodněných plochách do sklonu max. 10%
 • palety nestohovat na sebe ani do „pyramidy“
 • doporučujeme materiály různých značek skladovat odděleně (vzhledem k podobnosti tvárnic různých značek)
 • pytle se suchou maltovou směsí skladovat v suchých chráněných prostorách

Nářadí, stroje, přístroje

Pro přípravu malty: plastové vědro, kovová míchací metla, el. míchadlo, vrtačka.
Pro zdění a úpravu zdiva: zednická lžíce, lžíce se zuby, gumová palička, vodováha, vidiová pila, elektrická pásová pila, hoblík na pórobeton, brusné hladítko, drážkovač....
Pro směrové a výškové korekce zdiva: laserová vodováha, lať, zednická šňůra

Příprava malty

Podrobný návod na přípravu a zpracování malty je uveden na obalu suché maltové směsi. Čerstvá zdicí malta Ytong (Hebel) je za normálních teplot zpracovatelná cca 4 hodiny.

Zdění na tenké maltové lože.

Ložné i styčné spáry musí být před maltováním zarovnány, zbaveny prachu a nečistot, rovněž tak stavivo.
Zdicí prvky hladké se maltují v celé ploše ložné (vodorovné) i styčné (svislé) spáry. Zdicí prvky s perem a drážkou se maltují v ložných sparách, ale ve staticky exponovaných místech, jako jsou pilíře, rohy stěn, uložení průvlaků apod. se doporučuje maltovat styčné spáry i u těchto prvků s perem a drážkou.
Používá se značková malta Ytong (Hebel), dodávaná v pytlích jako suchá maltová směs. Malta se nanáší zubatou lžící, tloušťka vrstvy po osazení zdicího prvku je cca 1-3 mm. Usazení zdicích prvků se provádí pomocí gumové paličky, vodováhy a latě. Poloha se dá upravovat do 5 minut. Maltu vyteklou ze spar je nutné stáhnout zednickou lžící.
Tvárnice či příčkovky se zdí na tzv. běhounovou vazbu. Převazba styčných spar se provádí v polovině délky zdicího prvku, minimálně však {1} s převazbou 100 mm u zdicích prvků výšky 249 mm (Ytong) a 80 mm u zdicích prvků výšky 199 mm (Hebel). Doplňkové zdicí prvky se vyrobí na stavbě řezáním z celých tvárnic a příčkovek ruční vidiovou nebo elektrickou pásovou pilou. Pórobeton umožňuje řezat tyto doměrky s přesností na milimetry a lze tak vytvořit perfektní zdivo s dodrženou vazbou a konstatními sparami.

Zdivo stěn
Založení zdiva.

Vhodné je nejprve založit tvárnice v rozích stavby a při výškové nerovnosti základu jako první tvárnici v nejvyšším rohu. Přesah zdiva přes základ nebo nosnou konstrukci by neměl být větší než 1/5 šířky zdiva, pokud projekt nestanoví jinak.
První vrstva tvárnic se založí do vápenocementové malty. Tloušťka tohoto maltového lože je v závislosti na rovinnosti podkladu cca 5 až 20 mm a slouží i k vyrovnání nerovností základu. V první vrstvě se provedou veškeré směrové a výškové korektury, tato vrstva je základ, musí být vodorovná, případné nerovnosti se upraví hoblíkem. Styčné spáry maltujeme tenkovrstvou zdicí maltou. Takto zakládáme i zdivo na konstrukce ve vyšších podlažích.
Další vrstvy se provádí technologií zdění na tenké maltové lože – viz výše.
Vzájemné spojení stěn se provede převazbou zdiva po vrstvách. Možné je provést i spojení pomocí spojek zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Počet spojek (zpravidla 2 ve spáře) a četnost spar určuje projet stavby.
Napojení stěn na hotovou svislou konstrukci (zdivo, beton..) lze provést pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a vložených do malty ložné spáry přizdívané stěny. Způsob a specifikace kotvení je věcí projektu stavby. Dodatečné propojení a napojení stěn na tzv. kapsy není dovoleno.
Zhlaví stěn nevyžaduje zpravidla zvláštní úpravy, provede se srovnání tvárnic do vodováhy, případně pozední věnec (dle projektu).

Zdivo příček
První vrstva příčkovek se založí na těžký asfaltový pás (nebo jinou separační vrstvu) do maltového lože z vápenocementové malty tl. 5 -20 mm. Další vrstvy se provádí technologií zdění na tenké maltové lože – viz výše. Vzájemné spojení příček se provede převazbou zdiva po vrstvách nebo spojkami zdiva, které se vloží a zamaltují do ložných spar při zdění. Zpravidla se vkládá jedna spojka do každé druhé spáry, pokud projekt stavby nestanoví jinak. Napojení příček na stěny se provádí spojkami zdiva vkládanými při zdění do ložných spar zdiva stěny. Napojení příček na již hotové stěny a konstrukce lze provést pomocí spojek zdiva zahnutých do pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a vložených do malty ložné spáry přizdívané příčky. Pro připojení příček ke stěnám se zpravidla vkládá jedna spona do každé druhé spáry, pokud projekt stavby nestanoví jinak. Příčky lze připojit ke stěnám rovněž prostřednictvím svislé drážky ve stěně, zejména v případě pórobetonových stěn. Drážka se provede o cca 20 mm širší než je tloušťka zdiva příčky a hloubky cca 50-70 mm. Příčkovky se volně zazdí do drážky a buď zamaltují v případě tuhého spojení, nebo se vloží minerální izolace tl. 10 mm pro pružné připojení příčky ke stěně. Pokud nestanoví projekt stavby tuhé připojení příček ke stěnám, provedou se připojení příček ke stěně jako pružné, tzn. s vloženým pásem izolace z minerální vaty. Dodatečné propojení a napojení příček ke stěnám na tzv. kapsy není dovoleno. Zhlaví příček kromě srovnání do vodováhy nevyžaduje zpravidla zvláštní úpravy. Pokud není projektem předepsáno jinak, nechá se mezi zhlavím příček a stropem mezera cca 15-20 mm pro umožnění průhybu stropní (střešní) konstrukce. Mezera se vyplní pásem minerální vaty při zdění nebo montážní pěnou dodatečně. Pokud je předepsané kotvení příčky ke stropu, použijí se spojky zdiva nebo ocelové profily dle projektu.

Drážky a výklenky
ve stěnách a příčkách dle {2} nesmí ovlivnit stabilitu stěny a nesmí procházet překlady nebo jinými nosnými stavebními prvky ve stěně. Lze je zhotovit vyzděním nebo některé lze provést dodatečně. Drážky (rýhy) pro instalace cca do 20 x 20 mm se provádí v hotovém zdivu ručním drážkovačem. Větší drážky, niky apod. se frézují. Na pórobetonové zdivo se nesmí používat příklepové nářadí. Drážky a výklenky větších rozměrů než je uvedeno níže by měly být součástí projektu, případně se musí posoudit. Sestaveno dle {1}. Za největší hloubku drážky nebo výklenku se uvažuje hloubka otvorů, které vznikly při jejich vytváření. Svislé drážky ve zdivu lze na stavbě provést bez posouzení do hloubky 30 mm takto:

 • šířky max. 100 mm v příčkách tl. 100 mm
 • šířky max. 125 mm v příčkách tl. 125 a 150 mm
 • šířky max. 150 mm ve stěnách tl. 200 mm
 • šířky max. 175 mm ve stěnách tl. 250 mm a 300 mm
 • šířky max. 200 mm ve stěnách tl. více než 300 mm

Vyzdívané svislé drážky a výklenky mohou mít bez posouzení maximální šířku 300 mm při dodržení minimální tl. stěny po oslabení:

 • 70 mm v příčkách tl. 100 mm
 • 90 mm v příčkách tl. 125 a 150 mm
 • 140 mm ve stěnách tl. 200 mm
 • 175 mm ve stěnách tl. 250 mm a 300 mm
 • 215 mm ve stěnách tl. více než 300 mm

Dále:
Svislé drážky nedosahující výše než do třetiny výšky patra nad stropní desku mohou mít u stěn tl. > 225 mm hloubku do 80 mm a šířku do 120 mm.
Minimální vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami nebo mezi drážkou a výklenkem nebo otvorem ve stěně je 225 mm.
Vodorovná vzdálenost mezi dvěma sousedními výklenky (na stejné nebo opačných stranách) a mezi výklenkem a otvorem ve stěně nesmí být menší než dvojnásobek šířky širšího výklenku.
Součet šířek svislých drážek a výklenků nesmí překročit 0,13 násobek délky stěny.
Vodorovné nebo šikmé drážky mají být umístěny do jedné osminy světlé výšky podlaží nad nebo pod stropní deskou a ve zdivu je lze na stavbě provést bez posouzení takto:

 • v příčkách tl. 125 a 150 mm do hloubky 15 mm max. délky 1250 mm
 • ve stěnách tl. 200 mm do hloubky 20 mm max. délky 1250 mm, nebo 10 mm neomezené délky
 • ve stěnách tl. 250 mm do hloubky 25 mm max. délky 1250 mm, nebo 15 mm neomezené délky
 • ve stěnách tl. 300 mm do hloubky 25 mm max. délky 1250 mm, nebo 15 mm neomezené délky
 • ve stěnách tl. více než 300 mm do hloubky 30 mm max. délky 1250 mm, nebo 20 mm neomezené délky

V příčkách do tl. 100 mm nelze bez posouzení vodorovné a šikmé drážky provádět.
Dále:
Vodorovná vzdálenost mezi koncem drážky a otvorem ve stěně nemá být menší než 500 mm.
Vodorovná vzdálenost mezi sousedními drážkami omezené délky nemá být menší než dvojnásobek délky delší z nich, bez ohledu na to, zda leží na stejných nebo opačných stranách stěny.
U stěn tl. > 175 mm se smí přípustná hloubka drážky o 10 mm zvětšit, pokud bude drážka vyřezána nástrojem přesně na danou hloubku.
Šířka drážky nemá být větší než polovina tloušťky stěny v místě oslabení.

Otvory, překlady
Zdivo pod okenními otvory se doporučuje v předposlední spáře pod parapetem vyztužit žebírkovou výztuží 2 8, minimálně 2 6, zataženou (zakotvenou) 500 mm do zdiva na obou stranách otvoru. Výztuž se vloží a zamaltuje do drážek průřezu 40x40 mm, které se vytvoří drážkovačem cca ve třetinách šířky zdiva. Výztuž je vhodné opatřit protikorozním nátěrem a nutné dobře obalit krycí vrstvou malty.
Pro nadpraží otvorů lze použít prefabrikované překlady. Při jejich osazování je nutné dát pozor na jejich správnou orientaci ve stavbě. Ta bývá označována různě; překlady Ytong jsou označovány šipkami směrem vzhůru.
Prefabrikované pórobetonové překlady se ukládají do tenkovrstvé malty stejným způsobem jako tvárnice. Pozor na správnou délku uložení, je uvedena v technických podkladech překladů, v případě nosných překladů Ytong je uložení 250 mm, příp. 200 mm dle typu překladu.
Pro vytvoření překladů na stavbě lze výhodně použít doplňkové prvky systému Ytong (U profily, UPA profily, ploché překlady apod.). Při použití a zabudování těchto produktů do zdiva se postupuje dle technických podkladů Ytong.
Při rozdílné výšce prefabrikátů a zdicích prvků, nebo jiné výškové úrovni osazení prefabrikátů, se tvárnice přiměřeně odříznou, nebo se využijí přířezy. Upravuje (řeže) se zdivo, nikoli prefabrikáty!

Dilatační spáry
Pokud není uvedeno v projektu stavby, doporučuje se zdivo z pórobetonu dilatovat takto:

 • Nosné svisle zatížené stěny - maximální vzdálenost svislých dilatačních spar je 24 m.
 • Max. doporučená vzdálenost mezi svislými dilatačními spárami u nevyztužených nenosných stěn je 6,0 m
 • Nenosné zdivo vyztužené věncem se doporučuje dilatovat po max 8 m

Ošetřování a ochrana zdiva při provádění
Zdivo z tvárnic Ytong (Hebel) nevyžaduje žádné speciální ošetřování nad rámec běžných zvyklostí zděných konstrukcí. Hotové zdivo je nutné chránit před deštěm dopadajícím přímo na konstrukci – pro tento účel zcela postačí zakrytí horní části zdiva neporušenou balicí fólií. Dle individuálních podmínek stavby se provede ochrana zdiva proti mrazu, mechanickému poškození apod. – toto je v kompetenci stavby, způsoby ochrany jsou známé.

Kvalita prováděného zdiva
Zdivo smí být provedeno pouze z nepoškozeného staviva, z celých tvárnic a příčkovek, půlek a doplňků (dořezů) připravených na stavbě. Musí být provedeno celoplošné maltování ložných i styčných spar a dodržena vazba zdiva - předepsané přesahy styčných spar.
Největší povolené geometrické odchylky zdiva dle {2} jsou následující:

- svislost v rámci jednoho podlaží± 20 mm
- svislost v rámci celkové výšky budovy o třech nebo více podlažích± 50 mm
- svislá souosost± 20 mm
- rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru± 10 mm
- rovinnost v délce 10 metrů± 50 mm
- tloušťka jedné svislé vrstvy stěnyvětší z hodnot ± 5 mm nebo ± 5% tloušťky vrstvy

Odkazy:
{1} ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
{2} ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

Xella CZ, s.r.o. 01/2015