Vážení architekti a projektanti,

v dalším vydání Ytong News se zaměříme na praktické zkušenosti ze stavby. Tentokrát se s vámi podělíme o zkušenosti s realizacemi inovovaných konstrukcí pro stropy a střechy, Ytong Ekonom, resp. Ytong Komfort. Uskutečněné realizace potvrdily předpoklad, že založení, montáž a kompletaci stropní a střešní konstrukce zvládnou bez problémů nejen menší stavební firmy, ale také běžný šikovný amatér.
V případě dotazů jsme vám k dispozici.

Ing. Petr Mareček
technický poradce Xella CZStrop Ytong Ekonom
a střecha Ytong Komfort -
zkušenosti ze staveb

Na jaře roku 2013 uvedla společnost Xella CZ na trh nové, pro potřeby zákazníka optimalizované a zjednodušené konstrukce pro stropy a střechy. Zejména stropy Ytong Ekonom se na trhu velmi dobře etablovaly. U šikmých střech přetrvává „tradiční“ pohled a zákazníci dávají přednost dřevěnému krovu. Důvodů je několik. Nejsilnějšími jsou asi nedostatek osvěty a informací, setrvačnost v myšlení, šikovná protiargumenteace dodavatelů střech dřevěných a obavy z nového, neznámého.

 

Obr. č. 1: montáž stropu
Ytong Ekonom tl. 200 mm

Proč strop Ytong Ekonom?

Základní rozdíl mezi „tradičním“ stropem Ytong Klasik a novou konstrukcí Ytong Ekonom spočívá v možnosti vynechání poměrně pracné nadbetonávky tl. 50 mm, vyztužené kari – sítí na celé ploše stropní konstrukce. Více než roční zkušenosti s realizacemi nových konstrukcí Ytong Ekonom ukázaly, že díky podpoře výrobce, spočívající v dodávce kladečského plánu včetně kompletního výpisu materiálu a nově i v asistenci při založení stropní konstrukce, je systém Ekonom velice přátelský nejen pro menší stavební firmy, ale také pro běžného šikovného amatéra. Vložky uložené na betonových prefabrikovaných trámcích jsou stejně jako ostatní výrobky Ytong homogenní a „plné“. Při zkouškách se ukázalo, že jednotlivá vložka o tloušťce 200 mm unese zatížení 420 kg. U vložky tloušťky 250 mm je to dokonce 720 kg. Tato skutečnost hovoří o tom, že položeným stropem v průběhu montáže nejenže nikdo nemůže propadnout, ale především naznačuje, že pro polohu budoucích příček není třeba žádné zvláštní konstrukční zohlednění poloh nosných trámců. Změny umístění příček v průběhu výstavby (ke kterým dochází takřka u každé stavby), nebo v průběhu pozdějších rekonstrukcí jsou plně na libovůli majitele.


Obr. č. 2: strop Ytong Ekonom
má vynikající rovinnost

Vynechání nadbetonávky se podle očekávání ukázalo být skutečným zvýhodněním. Nejde jen o materiálové náklady části této konstrukce, ale především o snížení pracnosti při zpracování betonové směsi. Srovnat do roviny pruh o šířce 18 cm nad betonovým trámcem mezi dvěma, naprosto rovnými hranami stropních vložek Ytong, je úkon, který zvládne opravdu každý. Strop nemusí být navíc proveden v jeden den. Na rozdíl od toho srovnat nadbetonávku celého stropu o ploše cca. 100 m² v potřebné rovinnosti v jednom kroku je úkol pro sehranou partu minimálně tří zedníků. I tak ale nedosáhnou pravděpodobně přesnosti lepší než cca ± 2 cm, zatímco u stropu bez nadbetonávky činí max. odchylka v místě žeber 5 mm. Tato vlastnost hotové konstrukce představuje další skrytou úsporu při realizaci následných prací, např. podlahového topení nebo konstrukce plovoucí podlahy.

Dalším výrazným odlišením od podobných produktů na našem trhu je možnost snadného krácení vložek ruční pilou nebo na pásové pile zapůjčené výrobcem a vytvoření polí o nestandardní šíři, například v místě komínu. Stejně tak je možné vložky řezat podélně a tím snížit plochy „dobetonávek“ částí stropu, které nemají rozměry pro uložení celých stropních vložek (např. podél ztužujících věnců). Díky vlastnostem hmoty Ytong nevede ani jedno z těchto opatření ke statickému oslabení konstrukce.

Modifikace pro střechy – Ytong Komfort


Obr. č. 3: srovnání lehké
a těžké střešní konstrukce

Střecha Komfort se velice dobře uplatňuje zejména u střešních konstrukcí plochých střech a u konstrukcí střech pultových se sklony do cca. 10°. Realizace se ale v uplynulém období dočkaly také zdařilé konstrukce střech sedlových se sklony kolem 35°, vybavených vikýři, objevila se i střecha půdorysu tvaru L, která řeší detaily úžlabí. Nové přísnější požadavky související se snižováním energetické náročnosti budov ale bilancují v energetických průkazech budov také teplo potřebné k chlazení objektu. Klasický dřevěný krov tento požadavek v našich klimatických podmínkách bez dodatečného chlazení nezvládá. Pokud se o úkol udržet v létě příjemné mikroklima s teplotou do 25 °C podělí s rozumně a cíleně navrženými těžkými masivními konstrukcemi zdiva a stropu, dá se výsledek ještě akceptovat. Pokud se ale jedná o zastřešení budovy lehké konstrukce, musí se budoucí uživatel připravit na letní maxima dosahující vnitřních teplot nad 30°. Majitelé těchto novostaveb mi dají zapravdu. Jediným východiskem z problému přehřívání je v tomto případě kvalitní, ale energeticky nenasytná, klimatizace.

Konstrukčně lze problém letního přehřívání bez nutnosti klimatizace eliminovat aplikací masivní konstrukce střechy s plošnou hmotností nad 150 kg/m². Z tohoto důvodu vyvinula společnost Xella CZ modifikaci stropu Ekonom pro střešní konstrukce s názvem Ytong Komfort. Název napovídá, kudy se ubírají ambice této konstrukce. Pokud hovoříme o zkušenostech z realizací, platí v podstatě totéž, co bylo řečeno výše o stropu Ytong Ekonom. Největším překvapením pro stavebníky, kteří mají stavbu střechy Ytong Komfort za sebou, byla dle jejich tvrzení jednoduchost montáže. Počáteční, logické obavy z neznámého postupně vystřídala zkušenost, že „vše je vlastně relativně jednoduché, a že by se toho napříště tolik nebáli“. Faktem je, že je úskalím založení prováděl zakládací mistr výrobce. Konstrukce Ytong Komfort je opravdu nečekaně a možná paradoxně vhodná i pro stavby svépomocí a na rozdíl od střech dřevěných nevyžaduje spoluúčast tesařů. Jednoduchou sedlovou střechu o ploše 100 m² smontuje dvojice šikovných pracovníků během tří dnů.


Obr. č. 4: montáž sedlové střechy Ytong Komfort

Obr. č. 5a: nosný zděný
systém lze nahradit
ocelovou konstrukcí

Obr. č. 5b: průnik 2 sedlových střech Ytong Komfort
 

 

Úsporou ve srovnání s „klasickým“ krovem je fakt, že střecha Ytong Komfort je difůzně otevřená a nepotřebuje parozábranu. Tato citlivá součást konstrukcí střech je jednak materiálově finančně relativně náročná, nadto vyžaduje na našich stavbách bohužel zřídka přítomnou preciznost provedení. Nedodržení technologické kázně při provádění parozábrany má velice negativní následky (plísně, hniloby, ztráta tepelněizolačních vlastností izolace střechy). Těmto komplikacím se majitel střechy Ytong Komfort automaticky vyhýbá. Další bonus při realizace střechy se sklonem nad 23 ° představuje možnost vynechat i pojistnou hydroizolaci. S minimem eventualní, větrem nafoukané srážkové vlhkosti si stropní vložky Ytong na rozdíl od běžných konstrukcí střech bez problému poradí a vlhkost následně odpaří, aniž by u nich došlo k jejich jakýmkoli kvalitativním změnám.


Obr. č. 6: vnitřní líc hotové
konstrukce je připraven
k omítnutí

Vlastnosti obou konstrukcí jsou zásadním přínosem pro projektanta. Umožní mu neomezenou plošnou tvarovou rozmanitost bez nutnosti navržení polí pro dobetonotvání. Jak už bylo zmíněno, nevyvolá změna poloh příček nutnost změn v konstrukci stropu. Při návrhu střech je nejlépe respektovat nosný systém předchozího nadzemního podlaží. V opačném případě je nutno navrhnout pomocnou ocelovou konstrukci. Pokud se u stropu vyskytne pole s jinou potřebnou únosností (např. požadavek umístění zásobníku vody, či extrémního rozpětí stropu), lze kombinovat strop Ekonom 250 se stropem Ytong Klasik s nadbetonávkou (mají shodnou tloušťku), u střech je možná kombinace Komfortu 200 a 250 pro různá rozpětí polí.

 

Obr. č. 7: kombinace stropu
Ytong Klasik a Ytong Ekonom,
zvýšené lokální zatížení

 

Společnost Xella CZ nabízí na internetových stránkách www.ytong.cz základní potřebné informace a vzorové řezy konstrukcemi. Kromě toho poskytuje projektantům servis v podobě bezplatných konzultací nebo dodávky kladečského výkresu. Dá se říci, že pokud jsou dodrženy běžné principy statiky, lze strop Ytong Ekonom a střechu Ytong Komfort považovat za konstrukce kvalitativně velmi nadčasové a nadstandardní, vhodné pro každý moderní nízkoenergetický, ale především pasivní či dokonce od roku 2020 „nulový“ rodinný dům.

 

Máte zájem o více informací k tématu?

 

Konstrukční systém Ytong pro stropy a střechy Stáhněte si naši novou přehlednou brožuru o navrhování konstrukcí stropů a střech systému Ytong zde!