Vážení architekti a projektanti,
příznivci nových technologií,
v zářijovém vydání Ytong News se zaměříme na statiku a pórobeton Ytong, který vyniká zejména svými výbornými tepelně izolačními vlastnostmi, rychlou výstavbou a snadnou možností úpravy tvaru. Stručně si také nastíníme některé možnosti řešení obvodových konstrukcí z tohoto materiálu.

Protože si ale každé z témat zaslouží podrobnější rozbor, můžete se v následujících vydáních Ytong News těšit na detailnější popis použití pórobetonu Ytong v jednotlivých konstrukčních částech staveb. Věříme, že budou pro vás tyto články užitečné a inspirativní.

Přejeme příjemné čtení.

Ing. Václav Vetengl
produktový manažer
společnosti Xella CZ
Úvod k seriálu o obvodových konstrukcích
z pórobetonu Ytong

Pro obvodové stěny a vyzdívky pozemních staveb se často využívá pórobeton značky Ytong. Volba pro použití tohoto pórobetonu vychází zejména z jeho výborných tepelněizolačních vlastností. Pro realizaci je důležitá také snadná a rychlá výstavba a dobrá možnost úpravy tvaru použitých bloků. Výsledkem je hladká souvislá pórobetonová stěna, která vzniká s použitím tenkovrstvé malty v ložných spárách.

S pórobetonovým obvodovým zdivem se můžeme setkat ve dvou základních případech použití. Jedná se o samonosné stěny zděných objektů a vyzdívky obvodového pláště skeletů a hal. Každý z těchto případů použití má svoje specifika použití pórobetonu. Tento článek zachycuje vybrané poznatky při použití pórobetonu Ytong z pohledu projektanta a statika.

Skladba vyzdívek:
• Jednovrstvé zdivo 375, 450, 499 mm
• Zdivo 250, 300, 375 mm s vnější izolací
  Ytong Multipor
• Zdivo s jinou vnější izolací
• Zdivo s vnější izolací a fasádní obklad

Panely v tloušťkách od 175 do 375 mm

Kombinace řešení
Montované panely + vyzdívky

dle techn. a architektonických požadavků

Provedení vyzdívek:
• Zdivo s maltou v ložných i styčných spárách
• Zdivo s maltou pouze ve vodorovných ložných spárách (dnes obvyklé)
• Zdivo vyztužené v ložných spárách

 

 

Čtěte dále:
Samonosné pórobetonové stěny a vyzdívky skeletů
Montované panely pro skelety a haly


Tento newsletter připravila společnost Xella CZ.