Ploché překlady

 • Snadná manipulace
 • Nízká hmotnost
 • Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou
 • Minimalizace tepelných mostů
 • Vysoká přesnost
 • Výborná požární odolnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Specifikace

Vyztužený prvek z pórobetonu

Norma/předpis

EN 845-2 Překlady

Použití

Ploché překlady Ytong PSF se používají pro vytvoření nadpraží oken-ních a dveřních otvorů v nosných a nenosných stěnách vždy ve spojení s nadezdívkou nebo s železobetonovou deskou. Samotné překladové trámce jsou nenosné. Pro danou tloušťku zdiva se překlad vyskládá z prvků PSF položených vedle sebe na sraz, spojených maltou. Takto lze vytvořit překlady pro zdivo šířky 125, 150, 250, 300, 375, 450, 500 a 550 mm.

Provedení

Hladké

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Malta

Ytong zdicí malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

požární odolnost 60 minut

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
Vnější omítky:
Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- faktor difúzního odporu µ ≤ 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

Důležitá upozornění

 • Použít se smí pouze nepoškozené produkty.
 • Překlady se nesmí na stavbě zkracovat ani upravovat jejich průřezy. Správná poloha překladů ve stavbě je určena šipkami v čelech překladů PSF, tyto šipky musí směřovat vzhůru.
 • Při světlosti otvorů nad 1,25 m se musí překlady montážně podepřít (viz Zpracování), maximální hodnoty zatížení uvedené v tabulkách jsou orientační – při excentrickém zatížení je nutné hodnoty přepočítat.
 • Výrobce Xella CZ poskytuje servis ve formě individuálního návrhu a posouzení překladů.