Střecha Ytong Komfort

 • Excelentní ochrana před přehříváním interiéru
 • Vysoká vzduchotěsnost konstrukce střechy (vhodné pro pasivní a nízkoenergetické domy)
 • Vysoká požární odolnost (nehořlavá konstrukce)
 • Nulové riziko napadení plísněmi, hnilobou nebo hmyzem
 • Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky střechy

Norma/předpis

Vložky: STO 030-03999
Nosníky: EN 1992-1-1
a EN 15037-1
Beton: EN 206-1

Popis výrobku a použití

ariabilní montovaná konstrukce pro stropy a střechy, která se zhotovuje na stavbě z ŽB nosníků, pórobetonových vložek, vyztužení, monolitické zálivky a u systému Klasik přebetonováním z betonu C20/25. Konstrukce po zmonolitnění tvoří železobetonový žebrový strop.Návrh nosníků, třídu betonu, vyztužení a tloušťku přebetonování závazně určuje individuální statický výpočet. Konstrukce je určena především pro rodinné domy, bytové a občanské stavby.

Montáž probíhá tradičním postupem:
1. uložení nosníků,
2. podepření konstrukce (případné nadvýšení viz tabulka stropní nosníky),
3. položení vložek,
4. vyztužení,
5. zmonolitnění zálivkou a příp. přebetonováním.

Nosníky

Stropní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž zalitá do betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry 120 × 40 mm.
Beton: C20/25
Výztuž: B500A, B500B, Bst500G

Vyztužení: viz tabulka
Standardní osové rozteče: 680 mm
Délky nosníků: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m, do 8,60 m výroba na zakázku
Výška nosníků: 175 mm
Rozměrové tolerance: délka +50/-10 mm, šířka ± 3 mm, výška ± 3 mm

Nosníky lze podle potřeby na stavbě délkově upravovat.
Uložení nosníků: pokud statik ne-určí jinak, tak 150 mm.

Vložky

Vložky se vyrábějí ve dvou modelech,
Ytong Klasik se svislými a Ytong+ se šikmými bočními stěnami.
Rozměry vložek (d × š × v):
599 × 249 × 250 mm
599 × 249 × 200 mm
599 × 125 × 100 mm (vložka pro ztužující žebro)

Rozměrové tolerance:
šířka ±1,5 mm, výška ±1,5 mm, délka ±1,5 mm
Pro uložení na nosníky mají vložky po stranách vyřezány ozuby šířky 20 mm a výšky 40 mm.
Vložky lze podle potřeby na stavbě tvarově upravovat.
Uložení vložek na nosnou konstrukci: min. 20 mm
U stropu Ytong Ekonom a střechy Komfort je každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, snížená a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí 1 × ø 8 mm, zakotvenou do protilehlých věnců. Vložky lze použít i pro jiné stropní systémy s výškou paty nosníků 40 mm.

Vyztužení

Přídavné vyztužení stropní a střešní konstrukce se provádí podle individuálního návrhu statika a může obsahovat přídavnou tahovou výztuž nosníků a smykovou výztuž. Takto navržená výztuž je nutnou součástí nosné konstrukce. Po individuálním posouzení statiky je možné zvýšit nosnost stropu při vyšší nadezdívce na 280 nebo 300 mm.

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé EN 13501-1

Požární odolnost

REI 30 bez omítky
REI 60 s 20 mm omítky
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropní a střešní vložky

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  Klasik
  P2-500
  Ytong+
  P4-500
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 500 500
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 2,8 4,2
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,130
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,137 0,137
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [kJ/kg.K] 1000 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3 0,3

 • Základní údaje - stropní a střešní vložky

  Základní údaje - stropní a střešní vložky

  výrobek
   
  rozměry
  š x v x d
  počet
  kusů
  objem na paletě obsah
  palety
  expediční hmotnost
  typ [mm] [ks/pal] [ks/m²] [m3/pal] [m²/pal] [kg/ks]
  Ytong+ 250 249 x 250 x 599 24 5,5 0,895 4,364* 24,5
  Ytong+ 200 249 x 200 x 599 28 5,5 0,835 5,091* 21,0
  Ytong+ 100 125 x 100 x 599 96 1,0 0,719 -*** 5,1
  Ytong Klasik 200 249 x 200 x 599 42 5,9 1,253 7,119** 21,0

  *) Celková plocha stropu včetně stropních nosníků a příčných žeber v rozestupech 1,0 m.
  **) Celková plocha stropu včetně stropních nosníků.
  ***) Snížené vložky se používají na vytvoření příčných ztužujících žeber vždy společně s vložkami Ytong+.

  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


 • Stavebněfyzikální vlastnosti

  Stavebněfyzikální vlastnosti - střecha Ytong Komfort

  tloušťka konstrukce průměrný tepelný odpor
  stropní konstrukce
  index stavební vzduchové
  neprůzvučnosti
  normalizovaná hladina
  kročejového hluku
  mm Ru [m².k/W] w [dB] Ln [dB]
  250 0,68 47 (-2; -5) -
  200 0,65 45 (-1; -4) -

 • Příčný řez pro použití s pomocným krovem

  Příčný řez pro použití s pomocným krovem

 • Příčný řez pro použití bez pomocného krovu

  Příčný řez pro použití bez pomocného krovu

 • Střešní nosník

  Přehled hodnot pro standardní nosníky Y175C v konstrukcích Ytong Ekonom, Ytong Komfort 200 + 0 pro osovou vzdálenost nosníků 680 mm

  Legenda:

  1) Délka smykové výztuže – pro uvedené zatížení není potřeba přidávat smykovou výztuž.
  2) Nadvýšení – montážní nadvýšení středu stropního nosníku (před betonáží) vůči spojnici úrovní uložení na zdivo.
  MRd Návrhová hodnota ohybového momentu
  VRd Návrhová hodnota únosnosti ve smyku
  wlim1/250 Limitní průhyb 1/250 statického rozpětí
  wlim1/350 Limitní průhyb 1/350 statického rozpětí
  V případě, že je požadována vyšší hodnota ostatního stálého zatížení g2 než je uvedeno, zvolí se vhodné statické řešení, např. přidáním tahové výztuže, zdvojením stropních nosníků nebo jiným opatřením. Pro šikmé konstrukce Ytong Komfort je nutné maximální zatížení redukovat dle úhlu sklonu střechy.

  Přehled hodnot pro standardní nosníky Y175C v konstrukcích Ytong Ekonom, Ytong Komfort 250 + 0 pro osovou vzdálenost nosníků 680 mm

  Legenda:

  1) Délka smykové výztuže – potřebná délka přídavné příhradové výztuže pro zvýšení a dosažení smykové únosnosti.
  2) Nadvýšení – montážní nadvýšení středu stropního nosníku (před betonáží) vůči spojnici úrovní uložení na zdivo.
  x - Nutné přidávat příhradovou smykovou výztuž délky LEd na oba konce nosníku (lícuje se s okrajem nosníku) pro dosažení požadované únosnosti ve smyku. Tuto příhradovou výztuž lze nahradit rovnocennou ohýbanou prutovou výztuží podle statického návrhu.

  g2,max - Charakteristická hodnota maximálního zatížení (bez vlastní tíhy zmonolitněné konstrukce a užitného zatížení 1,5 kN/m2), kterým je možné strop zatížit, aby byla zachována spolehlivost konstrukce podle daného kritéria:
  z MRd pro dosažení návrhové momentové únosnosti,
  z VRd pro dosažení návrhové smykové únosnosti, případně s přídavnou smykovou výztuží pro dosažení dvojnásobku návrhové smykové únosnosti,
  z wlim1/250 pro splnění kritéria limitního průhybu 1/250 statického rozpětí při uvažovaném nadvýšení2),
  z wlim1/350 ro splnění kritéria limitního průhybu 1/350 statického rozpětí při uvažovaném nadvýšení2).
  V případě, že je požadována vyšší hodnota ostatního stálého zatížení g2 než je uvedeno, zvolí se vhodné statické řešení, např. přidáním tahové výztuže, zdvojením stropních nosníků nebo jiným opatřením. Pro šikmé konstrukce Ytong Komfort je nutné maximální zatížení redukovat dle úhlu sklonu střechy.

   

 • Dokumenty ke stažení