Strop Ytong Klasik

Strop Ytong Klasik
 • Tradiční vložkový strop s nadbetonávkou
 • Vysoká únosnost hotové konstrukce
  i při větších rozpětích
 • Variabilní umístění příček
 • Velmi dobrý akustický útlum
 • Rychlá, snadná a bezpečná montáž
 • Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky stropu

 

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Norma/předpis

  Vložky: STO 030-03999
  Nosníky: EN 1992-1-1
  a EN 15037-1
  Beton: EN 206-1

  Popis výrobku a použití

  Systém Ytong je variabilní montovaná konstrukce pro stropy a střechy, která se zhotovuje na stavbě z ŽB nosníků, pórobetonových vložek, vyztužení, monolitické zálivky a u systému Klasik přebetonováním z betonu C20/25 v min. tloušťce 50 mm. Konstrukce po zmonolitnění tvoří železobetonový žebrový strop.Návrh nosníků, třídu betonu, vyztužení a tloušťku přebetonování závazně určuje individuální statický výpočet. Konstrukce je určena především pro rodinné domy, bytové a občanské stavby.

  Montáž probíhá tradičním postupem:
  1. uložení nosníků,
  2. podepření konstrukce se provádí v rastru max. 1600 x 1600 mm,
  3. položení vložek,
  4. vyztužení,
  5. zmonolitnění zálivkou a příp. přebetonováním.

  Nosníky

  Stropní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž zalitá do betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry 120 × 40 mm.
  Beton: min C20/25
  Výztuž: BSt 500B

  Vyztužení: viz tabulka
  Standardní osové rozteče: 680 mm
  Délky nosníků: od 1,00 m do 7,60 m po 0,20 m, do 8,20 m výroba na zakázku
  Výška nosníků: Pro výšku konstrukce 250 mm se používají nosníky typu A vysoké 205 mm a pro konstrukce výšky 200 mm jsou určené nosníky typu C výšky 175 mm.
  Rozměrové tolerance: délka +50/-10 mm, šířka ± 3 mm, výška ± 3 mm

  Nosníky lze podle potřeby na stavbě délkově upravovat.
  Uložení nosníků: pokud statik neurčí jinak, tak 150 mm.

  Vložky

  Vložky se vyrábějí ve dvou modelech,
  Ytong Klasik se svislými a Ytong+ se šikmými bočními stěnami.
  Rozměry vložek (d × š × v):
  599 × 249 × 250 mm
  599 × 249 × 200 mm
  599 × 125 × 100 mm (vložka pro ztužující žebro)

  Rozměrové tolerance:
  šířka ±1,5 mm, výška ±1,5 mm, délka ±1,5 mm
  Pro uložení na nosníky mají vložky po stranách vyřezány ozuby šířky 20 mm a výšky 40 mm.
  Vložky lze podle potřeby na stavbě tvarově upravovat.
  Uložení vložek na nosnou konstrukci: min. 20 mm
  U stropu Ytong Ekonom a střechy Komfort je každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, snížená a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí 1 × ø 8 mm, zakotvenou do protilehlých věnců. Vložky lze použít i pro jiné stropní systémy s výškou paty nosníků 40 mm.

  Vyztužení

  Přídavné vyztužení stropní a střešní konstrukce se provádí podle individuálního návrhu statika a může obsahovat přídavnou tahovou výztuž nosníků a smykovou výztuž. Takto navržená výztuž je nutnou součástí nosné konstrukce. Po individuálním posouzení statiky je možné zvýšit nosnost stropu i vyšší nadbetonávkou na 280 nebo 300 mm.

  Reakce na oheň

  Třída A1 - nehořlavé EN 13501-1

  Požární odolnost

  REI 30 bez omítky
  REI 60 s 20 mm omítky

  Zvuková izolace stropu Ytong

  Pro splnění požadavků krokové a vzduchové neprůzvučnosti požadované normou ČSN 730532 je nutné zvolit vhodnou skladbu celé konstrukce stropu (včetně podlahových vrstev).
  Pro rodinné domy je běžně vyhovující skladba podlahy ve složení: oddělující zpevněná kroková izolace (např. Mirelon) v tloušťce min. 10 mm, a nebo minerální vláknitá deska v tloušťce min. 30 mm. Obě s nadbetonovanou vyrovnávací vrstvou 50 mm.
  Tímto způsobem zjistíme L‘n,w = 61 dB (vážená stavební normalizovaná hladina krokového hluku) a R‘w = 48 dB (vážená stavební neprůzvučnost).

  Statický návrh stropních a střešních konstrukcí Ytong

  Strop a střecha z nosníků a vložek je vodorovnou/šikmou nosnou konstrukcí. Pro její realizaci je nutno vypracovat kladečský plán ověřený autorizovanou osobou. Za neodbornou aplikaci a vzniklé škody nepřebírá výrobce odpovědnost.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - stropní a střešní vložky

     
  vlastnosti materiálu: jednotka
  Klasik
  P2-500
  Ytong+
  P4-500
  Max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu (EN 772-13) [kg/m³] 500 500
  Normalizovaná pevnost zdicích prvků fb [N/mm2] 2,8 4,2
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,DRY [W/mK] 0,130 0,130
  Návrhová hodnota tepelné vodivosti λU [W/m.K] 0,137 0,137
  Faktor difúzního odporu µ (EN 1745) - 5/10 5/10
  Měrná tepelná kapacita c (EN 1745) [J/kg.K] 1000 1000
  Součinitel tepelného přetvoření αb 1/K 7,5.10-6 7,5.10-6
  Vlhkost přetvoření ε [mm/m] ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Přídržnost [N/mm2] 0,3 0,3

 • Základní údaje - stropní a střešní vložky

  Základní údaje - stropní a střešní vložky

  výrobek
   
  rozměry
  d × v × š
  počet
  kusů
  objem na paletě obsah
  palety
  expediční hmotnost
  typ [mm] [ks/pal] [ks/m²] [m3/pal] [m²/pal] [kg/ks]
  Ytong+ 250 599×250×249 24 5,5 0,895 4,364* 24,5
  Ytong+ 200 599×200×249 28 5,5 0,835 5,091* 21,0
  Ytong+ 100 599×100×125 96 1,0 0,719 -*** 5,1
  Ytong Klasik 200 599×200×249 42 5,9 1,253 7,119** 21,0

  *) Celková plocha stropu včetně stropních nosníků a příčných žeber v rozestupech 1,0 m.
  **) Celková plocha stropu včetně stropních nosníků.
  ***) Snížené vložky se používají na vytvoření příčných ztužujících žeber vždy společně s vložkami Ytong+.

  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.


 • Stavebně fyzikální vlastnosti

  Stavebně fyzikální vlastnosti - strop Ytong Klasik

  tloušťka
  konstrukce
  skladba
  konstrukce
  průměrný tepelný odpor
  stropní konstrukce
  index stavební vzduchové
  neprůzvučnosti
  normalizovaná hladina
  kročejového hluku
      Ru [m².k/W] w [dB] Ln [dB]
  250 200+50 0,80 52 (-1; -5) 84 (-13)
  Poznámka: Na splnění požadavku kročejové i vzduchové neprůzvučnosti požadované normou ČSN 730532 je nutné navrhnout vhodnou skladbu celé konstrukce stropu včetně podlahových vrstev.
 • Stropní a střešní vložky Ytong - řez

  Stropní a střešní vložky Ytong

 • Strop s vložkou Klasik - vzorové řezy a geometrie průřezu stropu

  Řez rovnobežně s nosníky

  Řez kolmo na nosníky

  Geometrie průřezu stropu

  Konstrukce tloušťky 250 mm

 • Dimenzační tabulka pro nosníky

  Přehled hodnot pro standardní nosníky typu A ve stropní konstrukci Ytong Klasik 200 + 50

  pro osovou vzdálenost nosníků 680 mm

  Navrženo podle EN 1992, EN 15037-1
  Výška nadbetonávky: 50 mm
  Vložky: Ytong Klasik 200 mm
  Nosník: v. 205 mm, rozměr betonového trámce 40 × 120 mm

  Výztuž: BSt 500B
  Beton příruby nosníků: C20/25 XC1
  Beton monolitu: min. C20/25
  Spotřeba betonu na zmonolitnění: 0,058174 m3 na m2 stropu
  Min. uložení nosníků: pokud statik neurčí jinak, 150 mm

  Charakteristické hodnoty zatížení:

  vlastní tíha konstrukce (g1 = 3,14 kN/m²) + ostatní stálé zatížení (g2 = viz tabulka) + užitné zatížení (q = 1,50 kN/m²) *g1 = 3,80 kN/m² pro zdvojené nosníky

  Dimenzační tabulka pro nosníky ZDE

 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.