Tepelněizolační tvárnice Lambda YQ

TEPELNĚIZOLAČNÍ TVÁRNICE LAMBDA YQ
 • Unikátní kombinace pevnosti, hmotnosti a tepelné vodivosti
 • Vynikající tepelněizolační vlastnosti
 • Vhodné pro jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení
 • Splňuje požadavky na domy budoucích generací

Specifikace

Tvárnice z autoklávovaného póro­betonu kategorie I

Norma/předpis

ČSN EN 771-4 Specifikace zdicích prvků

Použití

Nosné i nenosné obvodové stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov. Šířka zdiva 375, 450, případně 500 mm.

Profilování

S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo hladké.

Rozměrové tolerance

Délka/šířka: ± 1,5 mm
výška ± 1,0 mm

Zpracování

Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1–3 mm. Zásadně dodržovat plnoplošné maltování celé ložné spáry. Pro nanášení malty používat výhradně přesné zubaté lžíce Ytong odpovídající šířky. Pro založení zdiva použít zakládací tepelněizolační maltu Ytong.

Malta

Ytong - tenkovrstvá zdicí malta
Ytong – zakládací tepelně izolující malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
ČSN EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnější omítka
Ytong lehčená omítka, vhodná pro exteriér i interiér.
Parametry omítky:
 • pevnost v tlaku: kategorie CS II; 1,5–5,0 N/mm²
 • zrnitost 1,2 mm
 • objemová hmotnost zatvrdlé omítky cca 850 kg/m3
 • přídržnost ≥ 0,08 N/mm²
 • koeficient propustnosti pro vodní páru μ ≤ 10
 • tepelná vodivost λ10,dry ≤ 0,21 W/(m.K) pro 50 %
 • kapilární absorpce vody max. W2; C ≤ 0,20 kg/m² .min0,5
 • doporučená tloušťka omítky vnější 10–15 mm
 • doporučená tloušťka omítky vnitřní 5–10 mm
 • minimální tloušťka vrstvy omítky 5 mm
 • vnější omítka musí být vyztužena sklovláknitou tkaninou Ytong (160 g/m², R131, A101)
 • vnitřní omítka se doporučuje vyztužit sklovláknitou tkaninou Ytong (160 g/m², R131, A101)
Vnitřní omítky:
Ytong lehčená omítka
Sádrové a vápenosádrové omítky
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozí úpravy
 • Základní údaje

  Základní údaje - přesné tvárnice a zdivo


  rozměry
  tvárnic


  š x v x d
  tl.
  zdiva

  tepelný odpor

  Rdry
  tepelný odpor

  RU
  součinitel prostupu tepla

  UU
  neprůzvučnost


  Rw

  požární odolnost

  REIW
  [mm] [mm] [m²K/W] [m²K/W] [W/m2.K] [dB] [min]
  Lambda YQ P2-300 PDK 375 × 249 × 599 375 4,87 4,52 0,213 40 180
  Lambda YQ P2-300 PDK 450 × 249 × 499 450 5,84 5,42 0,179 44 180
  Lambda YQ P2-300 450 × 249 × 499 450 5,84 5,42 0,179 44 180
  Lambda YQ P2-300 450 × 249 × 499 500 6,49 6,02 0,161 45 180
 • Expediční údaje

  Expediční údaje - přesné tvárnice


  rozměry tvárnic
  š x v x d
  spotřeba malty na 1m2zdiva
  HL/PDK
  směrná pracnost zdění počet kusů na paletě obsah palety plocha zdiva na paletě
  [mm] [kg/m2] [h/m3] [ks] [m3] [m2]
  Lambda YQ P2-300 PDK 375×249×599 3,8 1,50 24 1,342 3,60
  Lambda YQ P2-300 PDK 450×249×499 4,5 1,30 18 1,006 2,25
  Lambda YQ P2-300 450×249×499 6,8 1,35 18 1,006 2,25
  Lambda YQ P2-300 450×249×499 7,7 1,50 18 1,006 2,03

  Platný sortiment a expediční údaje viz aktuální ceník.
  Tvárnice 450 × 249 × 499 mm kladené kolmo na směr zdiva.*
  Tepelný odpor RU a součinitel prostupu tepla UU jsou návrhové hodnoty pro neomítnuté zdivo vnější stěny.
  Hodnota UU stanovena pro odpory při přestupu tepla Rsi = 0,13 a Rse = 0,04 m².K/W.

 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - přesné tvárnice a zdivo

  značka pórobetonu: P2-300
  Pevnost zdicích prvků v tlaku fb (EN 772-1) 2,2 [N/mm2]
  Objemová hmotnost zdicích prvků v suchém stavu max. 300 [kg/m3]
  Součinitel tepelné vodivosti (P=50%) λ10,DRY 0,077 [W/mK]
  Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti zdiva λU 0,083 [W/m.K]
  Faktor difúzního odporu µ 5/10 -
  Měrná tepelná kapacita c 1,0 [kJ/kg.K]
  Vlhkost přetvoření, souč. smrštění ε 0,2 [mm/m]
  Přídržnost 0,3 [N/mm2]
  Charakteristická hodnota vlastní tíhy zdiva (ČSN EN 1991-1-1) 4,0 [kN/m3]
  Charakter. pevnost zdiva v tlaku fk dle ČSN EN 1996-1-1 1,56 [N/mm2]

  Všechny tvárnice Ytong splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN i požadavky na pevnost zdicích prvků v oblastech s velmi malou a malou seizmicitou dle ČSN EN 1998-1. Pro oblasti s větší seizmicitou je nutné provést návrh konstrukce v souladu s EC 8, např. sevřené nebo vyztužené zdivo, nebo použít tvárnice značek P4-550 a P6-650.


 • Dokumenty ke stažení


Příručka STATIKA

Projektantům a architektům usnadňuje projektování staveb z pórobetonu Ytong.

Aktualizované vydání příručky Statika můžete stáhnout zde...

Příručka TEPELNÁ TECHNIKA

Praktická příručka pro navrhování energeticky efektivních staveb

Příručku Tepelná technika můžete stáhnout zde...