UPA profily vyztužené nenosné

 • Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí
 • Minimalizace tepelných mostů
 • Snadná a rychlá montáž
 • Vysoká přesnost
 • Podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
 • Ekologická nezávadnost

Specifikace

Prefabrikovaný konstrukčně vyztužený bednicí prvek

Norma/předpis

STO 030-032491 Prefabrikované výrobky z pórobetonu

Použití

UPA profily jsou bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou určeny ke zhotovení železobetonových překladů a průvlaků.

Provedení

Hladké

Rozměrové tolerance

Délka: ± 3 mm, šířka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Zpracování

UPA profily se ukládají min. 250 mm na zdivo do tenkovrstvého maltového lože. Pokud železobetonové překlady budou zatíženy až po nabytí jejich plné únosnosti, stačí UPA podepřít uprostřed rozpětí, jinak je nutné zhotovit průběžné montážní podepření. Montážní podepření se smí odstranit až po vytvrdnutí železobetonu.
Minimální uložení betonového jádra na zdivu je 250 mm.
UPA profily je možné na stavbě dle potřeby zkrátit.

Malta

Ytong zdicí malta

Reakce na oheň

Třída A1 - nehořlavé
EN 13501-1

Povrchové úpravy

Vnitřní omítky:
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační s možností doplnění o Ytong stěrku hlazenou.
Sádrové a vápenosádrové omítky.
Keramické obklady:
Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav.
Vnější omítky:
Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.
Doporučené vlastnosti: - objemová hmotnost cca 800 až 1200 kg/m3
- pevnost v tlaku 2 až 5 MPa
- pevnost v tahu za ohybu ≥ 0,5 MPa
- přilnavost ≥ 0,2 MPa
- nasákavost w ≤ 0,5 kg.m-2h-0,5
- faktor difúzního odporu µ ≤ 10, - dodržovat tloušťku vrstvy omítek doporučenou výrobcem
ETICS – dle doporučené skladby výrobce.

Důležitá upozornění

UPA profily nejsou nosné. Výztuž v UPA profilech je dimenzována pouze na přepravní a manipulační zatížení. Plná nosnost železobetonových překladů je dosažena až po předepsané době - viz normy pro provádění betonových konstrukcí. Po této době lze rovněž odstranit případné montážní podepření.


 • Základní údaje

  Základní údaje - UPA profily nenosné

  λ10,dry = 0,160 W/(m.K), λU = 0,176 W/(m.K), μ = 5/10, c = 1,05 kJ/(kg.K)
  P4,4-600
   
   
  rozměry
  d × v × š
   
  tloušťka stěny
  t1
  šířka výřezu
  d
  tloušťka dna
  h1
  hloubka výřezu
  h2
  expediční hmotnost maximální světlost otvoru
  typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/ks] [mm]
  UPA 375 3 000 × 249 × 375 67,5 240 75 174 130 2500
  UPA 300 3 000 × 249 × 300 55,0 190 75 174 105 2500
  UPA 2503 000 × 249 × 25055,014075174952500

  Všechny tvárnice YTONG splňují požadavky na zdivo dle platných ČSN a EN, zejména skupiny evropských norem ČSN EN 1996, přičemž tvárnice YTONG z pórobetonu tř. P2-350, P2-400, P2-500, P4-500, P4-550 a P6-650 splňují požadavky na pevnosti zdících prvků i v oblastech s malou seizmicitou ve smyslu ČSN EN 1998-1 Z2.


 • UPA Profil - nákres

  UPA Profil - nákres

  Průřez UPA Profilu

 • Použití UPA profilu pro zhotovení samostatného železobetonového nosníku

  Použití UPA proᤀlu pro zhotovení samostatného železobetonového nosníku

 • Použití UPA profilu pro zhotovení železobetonového nosníku spřaženého s věncem nebo stropní konstrukcí

  Použití UPA proᤀlu pro zhotovení železobetonového nosníku spřaženého s věncem nebo stropní konstrukcí

 • Typické příčné řezy

  Typické příčné řezy

 • Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong UPA profilu

  Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong UPA profilu

  Maximální možné charakteristické zatížení překladu qk,u (kN/m), v závislosti na vyztužení a rozpětí.

  Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong UPA profilu

  Hodnoty qk,u jsou stanoveny vzhledem k ohybové a smykové únosnosti a meznímu průhybu (celkové zatížení, kterým je možné překlad zatížit).
  Výška betonového průřezu 174 mm, krytí třmínku 10 mm.
  Minimální třída betonu C20/25.
  Na vyztužení se předpokládá betonářská výztuž s minimální mezí kluzu fyk = 500 MPa.
  Hodnoty jsou orientační, vždy je nutné odborné statické posouzení podle ČSN EN 1992-1-1.

  Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong UPA profilu a spřaženého s věncem výšky 200 mm

  Maximální možné charakteristické zatížení překladu qk,u (kN/m), v závislosti na vyztužení a rozpětí.

  Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong UPA profilu

  Hodnoty qk,u jsou stanoveny vzhledem k ohybové a smykové únosnosti a meznímu průhybu (celkové zatížení, kterým je možné překlad zatížit).
  Výška betonového průřezu 374 mm, krytí třmínku 10 mm.
  Minimální třída betonu C20/25.
  Na vyztužení se předpokládá betonářská výztuž s minimální mezí kluzu fyk = 500 MPa.
  Hodnoty jsou orientační, vždy je nutné odborné statické posouzení podle ČSN EN 1992-1-1.

   

  Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong UPA profilu a spřaženého s věncem výšky 250 mm

  Maximální možné charakteristické zatížení překladu qk,u (kN/m), v závislosti na vyztužení a rozpětí.

  Statické parametry nosníku vybetonovaného v Ytong UPA profilu

  Hodnoty qk,u jsou stanoveny vzhledem k ohybové a smykové únosnosti a meznímu průhybu (celkové zatížení, kterým je možné překlad zatížit).
  Výška betonového průřezu 424 mm, krytí třmínku 10 mm.
  Minimální třída betonu C20/25.
  Na vyztužení se předpokládá betonářská výztuž s minimální mezí kluzu fyk = 500 MPa.
  Hodnoty jsou orientační, vždy je nutné odborné statické posouzení podle ČSN EN 1992-1-1.

 • Dokumenty ke stažení