Vnitřní omítka akustická

 • Zlepšuje akustické vlastnosti stěn a stropů
 • Vhodná pro ruční i strojní aplikaci
 • Vhodná i pro vyspravení vylomených částí podkladu
 • Ekologicky nezávadná

Informace o produktu

 • Základní technické údaje

  Specifikace

  Akustická vápenocementová jádrová omítka pro ruční i strojní zpracování.

  Norma/předpis

  EN 998-1

  Použití

  K vytváření vnitřních jádrových omítek stěn a stropů s požadavkem na hlukový útlum, určená pod štukové omítky a stěrky.

  Složení

  Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

  Podklad

  Jako podklad jsou vhodné pórobetonové tvárnice s objemovou hmotností ≥ 400 kg/m3 a vápenopískové tvárnice, cihla, beton, štěpkocementové desky. Podklad musí být nosný, suchý, dostatečně nasákavý, čistý, zbavený prachu, solných výkvětů, mastnot aj. filmotvorných vrstev se separačními účinky. Vylomené či vytlučené části podkladu vyspravíme stejnou maltou Ytong vnitřní omítka akustická a necháme řádně vyzrát. Příprava podkladu – stěna: – Ytong/Silka – není třeba provádět přednástřik nebo penetraci. – cihla – není třeba provádět přednástřik nebo penetraci. – beton – nutný přednástřik (bez penetrace) připravený z Ytong vnitřní omítky akustické. Na přípravu přednástřiku rozmícháme omítku s množstvím záměsové vody na horní hranici povoleného rozsahu, tj. 6 l / pytel. Přednástřik aplikujeme na stěnu v mřížce tak, aby bylo pokryto 50 % plochy stěny. – štěpkocementové desky – nutný přednástřik připravený z Ytong vnitřní omítky akustické.Na přípravu přednástřiku rozmícháme omítku s množstvím záměsové vody na horní hranici povoleného rozsahu, tj. 6 l / pytel. Přednástřik aplikujeme na stěnu v mřížce tak, aby bylo pokryto 50 % plochy stěny. Příprava podkladu – strop: – při aplikaci omítky na strop je nutný přednástřik (bez penetrace) připravený z Ytong vnitřní omítky akustické. Příprava aplikace přednástřiku je stejná jako u stěn. Při vyšších teplotách je třeba podklad před realizací přednástřiku nebo omítek navhlčit.

  Zpracování

  Suchou směs rozmícháme pomaluběžným míchadlem, v běžné stavební míchačce nebo strojně s uvedeným množstvím vody (5,5–6 l / pytel 30 kg). Omítku nanášíme ručně nebo strojní omítačkou na připravený podklad a srovnáme latí na tl. vrstvy 10 až 20 mm. Při požadavku na větší tloušťku jádra lze omítku vrstvit. Před nanášením štukové omítky nebo stěrky zdrsníme druhý den povrch jádra mřížkovým škrabákem a necháme podklad vyzrát dle největší tloušťky vrstvy nebo celého souvrství, min. dle obecného pravidla doby zrání 1 den
  na 1 mm jádrové omítky. Omítku realizujeme při teplotě podkladu, vzduchu a suché směsi v rozsahu teplot +5 až +25 °C. Minimální tloušťka vrstvy je 10 mm. Celoplošná aplikace výztužné tkaniny není nutná. Provádíme ji pouze v případě rizika vzniku trhlin vlivem dotvarování stavby, nebo při aplikaci omítky na štěpkocementové desky. Lokální aplikace výztužné tkaniny – vyztužují se kritické detaily např.: rohy kolem otvorů, přechody mezi různými druhy podkladových materiálů, lokální opravy poškozeného zdiva, vyspravené instalační drážky, změny tlouštěk podkladových konstrukcí atd. (ve smyslu obecných zásad aplikace dle EN 13941-2). Používá se tkanina s velikostí oka 10 × 10 mm a úpravou odolnou vůči alkalickému působení maltové směsi. Tkaninu zapracujte do čerstvé omítky přibližně v jedné třetině celkové tloušťky vrstvy od líce omítky s dostatečným přesahem na přilehlé plochy.

  Důležitá upozornění

  Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Uvedené časy (zrání, zpracovatelnost apod.) platí pro ustálené teplotní a vlhkostní podmínky +20 °C, 65 % rel. vzdušné vlhkosti, bez proudění vzduchu. Změny teplot nebo vlhkosti způsobují změny uvedených časů. Čerstvě zpracované vnitřní plochy je nutno chránit min. 7 dní před mrazem nebo rychlým vysycháním. Při vyšších teplotách je nutné omítkové povrchy vlhčit min. 7 dní od jejich zpracování.

  Bezpečnost a hygiena

  Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

  Balení a skladování

  V papírových ventilových pytlích 30 kg. Skladujte v suchu na dřevěném
  roštu v neporušených originálních obalech, chraňte před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců.

  Zajištění kvality

  Kvalita je trvale sledovaná v laboratoři výrobního závodu. Výrobky odpovídají ČSN EN 998-1 a jsou nezávisle kontrolovány státní zkušebnou TZÚS.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti – Ytong vnitřní omítka akustická

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² 1,5–5,0 (Kat. CS II)
  Přídržnost. N/mm² 0,18
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10,dry pro P = 50 % W/(m.K) ≤ 61
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10 dry pro P = 50 % W/(m.K) ≤ 66
  Koeficient propustnosti vodní páry μ (EN 1745) - ≤ 12
  Reakce na oheň tř. - A1
  Kapilární absorbce vody max. kg(m2.min0,5) WC0
 • Akustika jednotlivých příčkových konstrukcí

  Akustika jednotlivých příčkových konstrukcí

  popis konstrukce tloušťka konstrukce
  včetně povrchové úpravy
  tepelný odpor
  návrhový
  Ru
  vzduchová neprůzvučnost
  laboratorní
  Rw
    mm m².K/W dB
  Ytong Klasik (100 mm)* 130 0,78 42
  Ytong Klasik (125 mm)* 155 0,96 44
  Ytong Klasik (150 mm)* 180 1,14 44
  Ytong příčkový panel (100 mm)* 130 0,61 45
  * Konstrukce je omítnuta Ytong vnitřní omítkou akustickou v tl. 15 mm z obou stran.
 • Dokumenty ke stažení

Nejvýhodnější nabídkaBezplatné nacenění vašeho projektu

 

Potřebujete více informací?

 • Kontaktujte odborného poradce z vašeho regionu

   

 • Kontaktujte technického poradce pro projektanty, stavební firmy, developery a investory


  Odborníci společnosti Xella Česká republika vám ochotně poskytnou podklady na projektování, poradí s technickým řešením konstrukcí, anebo zpracují podrobnou specifikaci materiálu. Naši konzultanti jsou zároveň kvalifikovaní odborníci na energetické poradenství, certifikovaní společností DEKRA.