Zakládací malta tepelněizolační

Zakládající malta tepelněizolační
 • Vyvinuta speciálně pro zdivo Ytong
 • Omezení tepelných mostů
 • Snížení tepelných ztrát
 • Snadná a rychlá zpracovatelnost

Specifikace

Návrhová malta.
Suchá maltová směs pro zakládání zdiva Ytong.

Norma

EN 998-2

Použití

Malta je určena k založení 1. vrstvy zdiva z pórobetonových tvárnic a příčkovek Ytong. Je určena pro vnitřní i venkovní použití. Požadovaná konzistence: tuhá plastická. Doporučená tloušťka maltové vrstvy cca 10 až 40 mm.

Složení

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Zpracování

Jeden pytel 15 kg suché maltové směsi smícháme s 9–10 litry čisté vody. Maltu lze míchat ručně elektrickým pomaluběžným míchadlem s vhodným mísidlem [1]
Vhodné mísidlo Ytong
Vhodné mísidlo Ytong
v samospádové míchačce nebo kontinuální míchačkou.
Po 5 minutách zrání maltu znovu promícháme. Při použití samospádové míchačky se do míchačky nejprve naleje voda k rozředění a poté nasype suchá maltová směs. Bude-li se malta míchat 3–5 minut kontinuální míchačkou, voda se doplňuje automaticky dávkovacím zařízením. Správně a dostatečně namíchaná malta má tuhou plastickou konzistenci. Podklad pro nanášení malty musí být pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu nanášíme zednickou lžící celoplošně v rovnoměrné vrstvě tl. 10 až 40 mm. Čisté prachu zbavené tvárnice klademe do malty a stabilizujeme gumovou paličkou. Dodržujeme stejnou tloušťku spár. Poloha tvárnic se dá upravovat do 5 minut. Při provádění zdiva je nutné dodržovat EN 1996-1-1. a směrnice výrobce tvárnic pro zpracování.

Důležitá upozornění

Dodatečné přidání pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Nezpracovávat při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C. Čerstvá malta by měla být podle povětrnostních podmínek zpracována do 1–2 hodin.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Balení a skladování

V papírových pytlích 15 kg/30 l skladovat v suchu, chránit před vlhkem a mrazem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců.
 • Technické vlastnosti

  Technické vlastnosti - zakládací malta tepelněizolační

    jednotka hodnota
  Pevnost v tlaku N/mm² třída M5
  Přídržnost N/mm² 0,15
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 50 % W/(m.K) 0,16
  Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ10, DRY P = 90 % W/(m.K) 0,19
  Faktor difuzního odporu μ - 5/20*
  Reakce na oheň tř. - A1
  Kapilární absorbce vody max. kg/m2min0,5 NPD
  NPD = nebylo stanoveno    

  NPD = nebylo stanoveno
  *tabulková hodnota

 • Základní údaje

  Základní údaje - zakládací malta tepelněizolační

    jednotka hodnota
  Sypná hmotnost kg/m3 500
  Objemová hmotnost zatvrdlé malty kg/m3 800 - 900
  Zrnitost mm 0 - 2,00
  Spotřeba záměsové vody l/pytle 9-10
  Opakované promíchání směsi po min 5
  Minimální teplota zpracování °C ≥ 5
  Doba zpracování hod. 2
  Trvanlivost Posouzení podle ustanovení platného v místě určeného použití malty (NPD)
  Skladovatelnost měsíc 12
  Obsah pytle kg/l 15/30
  Orientační spotřeba suché maltové směsi kg/m², kg/m³ 486 kg/m³
  Minimální tloušťka vrstvy mm 10
  Maximální tloušťka vrstvy mm 40
  NPD = nebylo stanoveno    
 • Spotřeba zakládací malty tepelněizolační

  Spotřeba zakládací malty tepelněizolační

  tl. zdiva spotřeba malty
  na 1bm zdiva
  spotřeba malty
  na 1bm zdiva
    počet bm zdiva
  z jednoho pytle
  [mm] [m3] [pocet pytlů]   [pocet pytlů]
  75 0,0019 0,0625   16,00
  100 0,0025 0,0833   12,00
  125 0,0031 0,1042   9,60
  150 0,0038 0,1250   8,00
  200 0,0050 0,1667   6,00
  250 0,0063 0,2083   4,80
  300 0,0075 0,2500   4,00
  375 0,0094 0,3125   3,20
  450 0,0113 0,3750   2,67
  500 0,0125 0,4167   2,40

  Výpočet: Výška vrstvy 2,5 cm (0,025 m) × délka stěny × tl. stěny = ….m³
  1 pytel = 15 kg => celkem malty z jednoho pytle 30 l = 0,03 m³
  Počet pytlů = vypočítaný objem malty v m³/0,03 m³ = ….pytlů

 • Dokumenty ke stažení